Židovska općina Zagreb, objavljuje poziv za nagradni natječaj za dizajn suvenira za potrebe ŽOZ-a i Židovskog muzeja u Zagrebu


1. Tema natječaja

Od prijavitelja na natječaj očekuje se zanimljiv dizajn s temom / temama koje će posjetitelje potaknuti na razmišljanje o doprinosu Židova Gradu Zagrebu, židovskoj simbolici i tradiciji, a vezano uz Židove u Zagrebu.

Cijenom izrada suvenira mora biti prihvatljiva (npr. magneti, kartoline, privjesci, šalice, kipa, i drugi predmeti koji se upotrebljavaju u drugim židovskim zajednicama u Europi i svijetu). U dizajn treba biti uklopljen naziv Židovska općina Zagreb (ŽOZ), a ukoliko se radi o predmetima judaicae obavezno na hebrejskom jeziku (može i skraćeno). Moguće je predložiti više radova.

2. Svrha natječaja

Svrha natječaja je proizvesti originalne radove / rad koji će funkcionirati kao suveniri i Židovske općine Zagreb i Židovskog muzeja u Zagrebu. Nagrađeni rad će u 2024./2025. g. biti apliciran na proizvode koje će ŽOZ koristiti u promotivne svrhe. Realizirani mogu biti i drugi radovi pristigli na natječaj sukladno interesima i procjeni Naručitelja i u skladu s objektivnim mogućnostima, pri čemu će odnos dizajnera i naručitelja biti reguliran odvojenim ugovorom..

3. Potrebno je poslati putem e-maila ( jcz@zg.t-com.hr ili ured@zoz.hr), poštom ili osobno dostaviti:

Židovska općina Zagreb (n/r Komisija za natječaj izrade suvenira ŽOZ-a / Židovskog muzeja u Zagrebu), Palmotićeva 16, 10000 Zagreb

- rad u digitalnom obliku (pdf, png ili jpg format)

- kratki tekstualni opis rada na hrvatskom jeziku

4. Nagrada

Dodjeljuje se jedna novčana nagrada u neto iznosu od EUR 1.000,00.

Rok za podnošenje prijava je do 20. rujna 2024. godine