Donošenjem Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02), utemeljenog na najvišim međunarodnopravnim standardima, dograđen je sustav unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u hrvatskom društvu. Zakonom je pripadnicima nacionalnih manjina, među ostalim, zajamčeno pravo izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

Tijekom 2003. i 2004. tijela Grada Zagreba poduzela su niz mjera u primjeni Ustavnog zakona. Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba održani su 18. svibnja 2003. kada je izabrana Sanja Zoričić - Tabaković, a na prijedlog udruge kojima je suosnivač Židovska općina Zagreb.

U svibnju 2004. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/04), kojom su u temeljni gradski akt ugrađene odredbe o ovlastima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, o službenoj uporabi znamenja i simbola nacionalnih manjina, te o osiguravanju sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Dva mjeseca kasnije, ( Službeni glasnik Grada Zagreba 14/04 ), uređeni su način, rokovi i postupak ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu. Iako to nije bila zakonska obaveza Grada, spomenutom je odlukom osnovan Odbor za nacionalne manjine kao stalno radno tijelo Gradske skupštine koje razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i prijedloge općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine u Gradu Zagrebu te Gradskoj skupštini daje svoje prijedloge i mišljenja. Odbor ima predsjednika i šest članova. Tri člana Odbora imenuju se iz redova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Od 2003. godine, te na izborima 2007., 2011., 2015., 2019., 2023. godine ponovno je izabrana za Predstavnika židovske nacionalne manjine Grada Zagreba, a na prijedlog udruga kojima je suosnivač Židovska općina Zagreb.

Od 2019. godine zamjenica Predstavnika židovske nacionalne manjine Grada Zagreba je Dina Šosberger - Štampalija.

Kontakt:

Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba

Adresa: Palmotićeva 16, 10000 Zagreb

Tel: + 385 1 4815 515

E-mail: predstavnik.zidovske.nacion.manjine@zg.t-com.hr

Web stranica: www.zidovi-zagreb.org