Natječaj za dodjelu stipendija i drugih oblika financijske potpore učenicima i studentima članovima Židovske općine Zagreb za pedagošku 2024./2025. godinu


Pravilnikom su predviđena dva oblika financijske potpore:

1. Financijska potpora za školovanje (dalje u tekstu: stipendije)

2. Financijska potpora za sudjelovanje u programima Židovske Općine Zagreb i programima prihvaćenim od strane Židovske Općine Zagreb (u daljnjem tekstu: Programi). Pravo na obje financijske potpore mogu ostvariti učenici osnovnih i srednjih škola i studenti dodiplomskog, diplomskog, i poslijediplomskog studija ukoliko ispunjavaju uvjete utvrđene Odlukom i ovim Pravilnikom. Stipendije se mogu dodijeliti za:

a) Obavezna davanja školskoj instituciji za upis (školarina)

b) Kupnju obavezne literature, software-a te obavezne školske / studijske opreme

c) Participaciju za obavezne seminare, radionice te srodne aktivnosti u okviru prihvaćenog školovanja pod a)

d) Sudjelovanje u seminarima s tematikom židovske kulture, povijesti i tradicije

e) Sudjelovanje u Programima iz čl. 2, toč. 2 Pravilnika

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redovni učenik/učenica osnovne i srednje škole kao i redovni student / studentica koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske

- da je jedan od roditelja punopravni član ŽOZ-a u trajanju od 10 godina i mda uredno i redovno podmiruje članarinu

- da je učenik / student član ŽOZ-a minimalno 2 godine

- da nije stariji od 27 godina

- da ne pripada niti jednoj drugoj nacionalnoj ili vjerskoj zajednici

Pod pojmom student, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se student koji pohađa redovni dodiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij.

Tražena dokumentacija po svim gore navedenim zahtjevima mora se mpriložiti zahtjevu za stipendiju odnosno financijsku potporu za sudjelovanje u Programima te ne smije biti starija od 3 mjeseca.

KRITERIJI za dodjelu stipendija i financijskih potpora (članak 4. Pravilnika)

Kriteriji za dodjelu stipendija i drugih oblika financijske potpore su:

- opći uspjeh (najmanje u kategoriji vrlo dobar) u prethodne dvije godine školovanja, (ne primjenjuje se za učenike prva dva razreda osnovnih škola)

- završavanje osnovnoškolskog / srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog (dokazuje se potvrdom škole)

- sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama odobrenim od nadležnog Ministarstva (dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja)

- sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima dokazuje se potvrdom organizacije koja je nositelj stručnog ili znanstvenog projekta te potvrdom da je projekt odobren od strane ovlaštenog tijela)

- objavljeni radovi, javni nastupi te priznate inovacije dokazuju se originalom ili preslikom objavljenog rada, stručnim prikazom ili recenzijom, odnosno potvrdama ili diplomama o javnom nastupu)

- osvojene nagrade (dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi).

- pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovnu osnovnu/srednju školu

- aktivno sudjelovanje u radu i programima ŽOZ-a te predlaganje i realizacija odobrenih projekata ŽOZ-a

U slučaju da više učenika / studenata ima iste rezultate temeljem kriterija za dodjelu stipendija i financijske potpore, a nije svima moguće dodijeliti stipendiju / financijsku potporu, prednost će imati onaj/oni nižeg socijalnog statusa. U tu svrhu, ukoliko je potrebno, Povjerenstvo koje odlučuje o stipendijama / financijskoj potpori može zatražiti od kandidata podatke o mjesečnom socijalnom statusu koji se dokazuje:

- potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,

- potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja / staratelja,

- izjavom o broju članova kućanstva u obitelji,

Natječaj se objavljuje u glasilu ŽOZ-a te na web stranicama ŽOZ-a u lipnju tekuće godine. Prijave na natječaj primaju se do 31. srpnja tekuće godine neovisno posjeduju li prijavitelji svu propisanu dokumentaciju.

Dokumentaciju koja nedostaje, posebice dokaze o ispunjavanju uvjeta za upis u sljedeću studentsku godinu, prijavitelji će biti pozvani dostaviti naknadno – najkasnije do 5. listopada, a prije donošenja konačne odluke od strane ŽOZ-a kojom će se zamijeniti preliminarna odluka.

Prijavni obrazac i Pravilnik kao i kriterije za dodjelu stipendija i drugih oblika financijske potpore možete zatražiti u Uredu ŽOZ-a do 30. srpnja 2024